f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 25/11/2564

นายพัฒนพงศ์   ทองสุข  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของกรมทางหลวง ซึ่งนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ใช้และสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์


'