f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
กิจกรรมจิตอาสา ให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid - 19
ลงวันที่ 11/01/2565
แขวงทางหลวงนนทบุรี
จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในการประสานงาน การรับลงทะเบียน จุดวัดความดัน
และให้ข้อมูลแก่ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid - 19
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

'