f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
5 ธันวาคม 2561 " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ลงวันที่ 05/12/2561

           วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี นำคณะเจ้าที่ ข้าราชการ แขวงทางหลวงนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กับคณะสำนักงานทางหลวงที่ 13 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

           5 December 2013 Mr Suwiput tantayothin the Director of Nonthaburi Highways District have brought volunteers of the of Nonthaburi Highways District "We do good deeds with the heart" with the Office of the Highway 13 in recognition of the grace of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bhamnabibib 9


'