f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
สงกรานต์ปีนี้ วางแผนกลับบ้าน เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
ลงวันที่ 29/03/2565
สงกรานต์ปีนี้ วางแผนกลับบ้าน เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
ลดปัญหาจราจรติดขัด โดยบ้านใกล้ ออกทีหลัง – กลับไว บ้านไกล ออกไว – กลับทีหลัง
ให้บริการฟรี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทางพิเศษ 5 เส้นทาง และมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง
เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง - สีคิ้ว – ขามทะเลสอ บรรเทาการจราจร
บริการจอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แจ้งเหตุหรือสอบถามเส้นทางกับสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

'