f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ประวัติแขวงทางหลวงนนทบุรี
ลงวันที่ 11/11/2561

ประวัติแขวงทางหลวงนนทบุรี   

           แขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 สำนักงานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) เชิงสะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 ด้านขวาทาง ท้องที่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 700 ตารางวา โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี เปลี่ยนเป็น แขวงทางหลวงนนทบุรี

ภารกิจ

           แขวงทางหลวงนนทบุรีมีภารกิจหลักในการกำกับดูแล บำรุงรักษาสภาพทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี คงทน ถาวร และมีอายุการใช้ยาวนานคุ้มค่า อีกทั้งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงและเป็นผู้แทนกรมทางหลวงในการบริการประชาชนและประสานงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แขวงทางหลวงนนทบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

       1. วางแผนงานบำรุงรักษาปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ  งานบูรณะรักษาสภาพทางหลวง 

       2. วางแผนดำเนินงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ 

       3. บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

       4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 


'