f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 24/01/2565 นบ./eb/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ๊ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 นบ./eb/7/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ระหว่างกม.36+372 - กม.39+072 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (15 ต้น) 22/12/2564 นบ./eb/5/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.14+710 – กม.14+798 (ด้านขวาทาง)ปริมาณงาน 1 แห่ง (88 เมตร) 22/12/2564 นบ./eb/6/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430 ) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 6 ระหว่างกม.29+630 - กม.32+537 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 ต้น) 21/12/2564 นบ./eb/4/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต (รหัสงาน 23400) ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ ระหว่างกม.36+300 - กม.41+811 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,850 ตร.ม. 13/12/2564 นบ./eb/3/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 –6) หมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ด้านซ้ายทาง) 02/11/2564 นบ./eb/1/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานตัดหญ้าและถางป่า (รหัสงาน 21520) ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี ปริมาณงาน 10,211,350 ตร.ม. 08/11/2564 นบ./eb/2/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 28/10/2564 นบ.(ท)/1/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+250 - กม.40+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,350 เมตร 20/04/2564 นบ.29/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.8+050 - กม.8+350 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 435 ตร.ม. 30/03/2564 นบ.26/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.8+050 - กม.8+350 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 435 ตร.ม. 10/03/2564 นบ./eb/15/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.8+050 - กม.8+350 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 435 ตร.ม. 25/02/2564 นบ./eb/14/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 งานทำความสะอาดผิวทาง (รหัสงาน 21570) ทางหลวงหมายเลข 9 , ทางหลวงหมายเลข 302 และทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ปริมาณงาน 1,151,460 ตร.ม. 30/03/2564 นบ./eb/19/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 งานทำความสะอาดผิวทาง (รหัสงาน 21570) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.31+872 - กม.50+450 , ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.7+000 - กม.18+882 และท 20/04/2564 นบ./eb/22/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ