f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65090055716
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคนทั้งมวล ประจำปี 2566 โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,000,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 25/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ