f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110016947
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดดภัย และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 302 ระหว่าง3+860 - 12+690 และทางหลวงหมายเลข 306 ระหว่าง12+745 - 13+350 (อุโมงค์ปากเกร็ด) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 17,792,200.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ